İŞ HUKUKU

 
Hukuk Büromuz tarafından; müvekkilimiz bulunan şirketlere, iş hukuku prosedürlerinin yapılandırılması, personel iş sözleşmelerinin, yönetmeliklerinin oluşturulması ve uygulanması, personel ile devam eden iş ilişkisinin iş kanunu çerçevesinde yönetilmesi, insan kaynakları biriminin yapılandırılması ve çalışma sistemlerinin standart hale getirilmesi hususlarında danışmanlık hizmeti verilmektedir.
 
Çalışma hayatını düzenleyen yasalar geniş bir mevzuat bütünüdür ve bunlarla ilgili uyuşmazlıklarda sonucun beklentiler doğrultusunda gerçekleşmesini sağlamak amacıyla tarafımızca hukuki yardımda bulunulmaktadır.
 
İşçinin haklarını maksimum düzeyde korumak asıl hedefimizdir. Hukuki süreci çalışanın beklentisi doğrultusunda neticelendirmek amacıyla hareket edilmekte ve kısa sürede istenilen ve beklenilen sonuca gidilmektedir.
Çalışanlar, iş yerinde;

 • mobbing; işçiye işverenin uyguladığı psikolojik cebir, şiddet ve baskı
 • balling; işçiye işverenin fiziksel şiddet ve cebir uygulaması

gibi uygunsuz durumlarla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu durumlarda işçinin iş sözleşmesini feshetmesinde haklı olup olmadığı tartışma konusudur. Bu hususların tespiti ve ilgili yasal sürecin takibi noktasında da müvekkillere hukuki destek verilmektedir.
 
İşten çıkarma, iş sözleşmesinin feshi, iş sözleşmesinin şartlarının değiştirilmesi, çalışanın işe alınma nedeni olan yetenek ve beklentilerinin dışında görev ve yetki verilerek başarısız gösterilmesi işveren tarafından uygulanan yöntemlerdir. Bu yöntemlerle karşı karşıya kalan işçinin haklarının korunması için gerekli tüm yasal süreç tarafımızca yönetilmektedir. Buna göre;
 

 • Sözleşmenin feshi  ve işten çıkarma konularının sulh veya dava yolu ile halli
 • İş kazası ve  hastalıklarına ilişkin cezai ve hukuki sorumluluklar hakkında danışmanlık ve  yükümlülüklerin yerine getirilmesi çalışmalarının sağlanması
 • Çalışma  ortamlarının özellikle sağlık ve güvenlik açılarından yürürlükteki mevzuata  uyumunun sağlanması
 • İş sözleşmelerinin  ve bağlı prosedürlerin Yargıtay uygulaması ışığında güncellenmesi ve/veya  yeniden düzenlenmesi
 • Her somut duruma  özgü tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve
  fesih bildirimlerinin  hazırlanması
 • İş Kanunu, Sosyal  Sigortalar Kanunu ve İşsizlik Sigortası kanunundan doğan yükümlülüklere ilişkin  eğitim hizmetlerinin sunulması
 • Sendikal  faaliyetler ile ilgili ihtilafların çözümlenmesi hususlarında hukuki yardım verilmektedir.