MİRAS HUKUKU

Miras hukukunda uyuşmazlık ve anlaşmazlıklar genelde mirasçılar arasında anlaşmazlıktan kaynaklanmaktadır.
Miras hukuku konusu içinde olup, müvekkillere karşı açılmış olan ve/veya müvekkil tarafından açılacak olan davaların iddia ve/veya savunmaları tarafımızca hazırlanmakta olup, tüm yargı süreci tarafımızca takip edilmektedir. Buna göre;

 • Tereke Tespit,
 • Terekeye Mümessil Atanması,
 • Tereke Tedbirlerinin Alınması,
 • Veraset İlamı Alınması,
 • Vasiyetnamenin İptali (Tenfiz),
 • Tenkis (Denkleştirme),
 • Mirasçılık Belgesinin İptali,
 • Mirasın Reddi,
 • Mirasın Reddinin İptali,
 • Mirastan Ve Mirasçılıktan Çıkarılmaya Karşı İtiraz,
 • Miras Sebebi İle İstihkak,
 • Mirasın Taksimi,
 • Muris Muvazaası,
 • İzale-i Şüyuu (Ortaklığın Giderilmesi),
 • İştirak Halinde Mülkiyetin Müşterek Mülkiyete Çevrilmesi Ve Mülk Paylaşımı konu davalar müvekkilleri temsilen tarafımızca takip edilmektedir.
 • Vasiyetname,
 • Mirastan Iskat Sözleşmesi,
 • Mirasçılık Sözleşmesi,
 • Tek Taraflı Ve Çift Taraflı Mirastan Feragat Sözleşmeleri,
 • Miras Taksim (Paylaşım) Sözleşmeleri,
 • Mirastan Feragat Sözleşmesi,
 • Miras Hissesinin Temliki Sözleşmesi,
 • Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesivb sözleşmeler de yine tarafımızca hazırlanmaktadır.
 • Tapu ve İntikal işlemleri de yine müvekkil adına takip edilmektedir.